Folplast

FOLPLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację projektu
pt. „Wdrożenie innowacyjnego produktu w zakresie opakowań”.

Cele projektu:

Projekt jest odpowiedzią na przeprowadzoną analizę rynku, zapotrzebowania potencjalnych klientów oraz realizacją strategii firmy opartej na wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej na rynku międzynarodowym jako producenta produktów charakteryzujących się zaawansowaną technologią, nowatorskimi rozwiązaniami, wysoką jakością oraz atrakcyjną ceną. W celu wdrożenia nowego produktu niezbędne jest nabycie nowych środków trwałych.

Nowy produkt został opracowany w wyniku przeprowadzenia prac B+R i posiada cechy i funkcjonalności świadczące o innowacyjności w skali rynku międzynarodowego.

Folplast otrzymał listy intencyjne, w których klienci potwierdzają duże zainteresowanie i chęć nabycia nowego produktu. Produkt zostanie wdrożony po raz pierwszy na skalę przemysłową. Opracowane rozwiązanie produktowe jest przedmiotem zgłoszenia patentowego.

Projekt ma pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój oraz jest pozytywny pod względem równych szans i niedyskryminacji.

Planowane efekty:

W ramach projektu Wnioskodawca wdroży do produkcji i wprowadzi do swojej oferty nowe trójwarstwowe worki polietylenowe o najwyższych parametrach techniczno-użytkowych. Produkt został opracowany w ramach prac B+R, które przeprowadzono samodzielnie, a wybrane zadania badawcze zlecono specjalistycznym jednostkom.

Wprowadzony zostanie do produkcji produkt, którego dotychczas nie produkowano. Dzięki realizacji projektu, poprzez wprowadzenie rozwiązania, które obecnie nie jest dostępne na rynku, Folplast w zdecydowany sposób umocnieni swoją pozycję konkurencyjną oraz zwiększy przychody.

Wartość projektu netto: 16 950 000,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 16 950 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 5 932 500,00 zł