Folplast

FOLPAST Spółka z o.o.

OGÓLNE WARUNKI OBROTU OPAKOWANIAMI ZWROTNYMI 

obowiązujące od 01.03.2022

1.Niniejsze Ogólne Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów dostarczanych w opakowaniach zwrotnych lub na paletach zwrotnych (dalej łącznie zwanych: opakowaniami), zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

2. Przy odbiorze towaru dostarczanego w opakowaniach Kupujący powinien sprawdzić zgodność ilości, rodzaju i stanu fizycznego opakowań z danymi wskazanymi w dokumencie dostawy WZ.

3. W wypadku stwierdzenia niezgodności należy sporządzić adnotację w dokumencie dostawy dla dostaw organizowanych przez Sprzedawcę, podpisaną przez przedstawiciela Kupującego i przewoźnika. Ponadto Kupujący winien w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty odbioru zgłosić stwierdzone rozbieżności Sprzedawcy bezpośrednio na adres mailowy zwrot.opakowan@folplast.com.pl

4. Sprzedawca powiadomi Kupującego o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych rozbieżności w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania.

5. Kupujący jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy udostępnione do korzystania opakowania w terminie 60 dni od daty odbioru towaru zakupionego na opakowaniu. Jeżeli po upływie ww. terminu opakowanie nie zostanie zwrócone do Sprzedawcy w stanie umożliwiającym jego dalsze użycie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo uznania opakowania za sprzedane i obciążenia Kupującego kwotą wynikającą z aktualnego Cennika opakowań zwrotnych na dzień wystawienia faktury, zgodnie z obowiązującymi na dany moment przepisami podatkowymi.

6. Sprzedawca wystawi fakturę sprzedaży opakowań z 14-dniowym terminem płatności liczonym od daty wystawienia faktury. Faktury będą wystawiane cyklicznie, na podstawie raportu niezwróconych przez Kupującego w terminie opakowań.

7. Przed wystawieniem faktury sprzedaży opakowań Kupujący otrzyma dodatkowe wezwanie do zwrotu opakowań, skierowane na co najmniej 10 dni przed datą wystawienia faktury sprzedaży. Wezwanie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego do kontaktów handlowych. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia aktualizacji wskazanego kontaktu do działu handlowego Sprzedawcy. 

8. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu opakowań do Sprzedawcy na własny koszt lub przekazania Sprzedawcy w czasie kolejnych dostaw towarów.

9. Sprzedawca zobowiązany jest do odbioru od Kupującego zwracanych opakowań, o ile nie zachodzi przypadek wskazany pkt. 10.

10. W przypadku gdy Kupujący przedstawił do zwrotu:

  • opakowania uszkodzone;
  • opakowania, które są zanieczyszczone substancjami innymi niż te, które zostały na tych opakowaniach dostarczone przez Sprzedawcę; – Sprzedawca według własnego uznania zastrzega sobie prawo do odmowy odebrania opakowań ze skutkami wynikającymi z pkt. 5 albo odbioru opakowań i obciążenia Kupującego odpowiednią kwotą wynikającą z cennika opakowań zwrotnych.

11. Zwrot opakowań do Sprzedawcy dokumentowany jest dokumentem WZ.