Folplast

                                                                                            Folplast Sp. z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży obowiązują od 01.10.2017

Art. 1 Definicje

 1. KLIENT – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zarejestrowana zgodnie z prawem polskim lub prawem innego państwa, która zawiera, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, umowę handlową z Folplast lub składa stosowne „zamówienie” w zakresie „oferty handlowej” Folplast.
 2. TOWAR – różnego rodzaju produkty oraz usługi objęte ofertą handlową Folplast.
 3. OFERTA HANDLOWA – towary oferowane do sprzedaży przez Folplast w szczególności wskazane w katalogu Folplast oraz na firmowej stronie internetowej. Zawartość katalogu oraz strony internetowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 4. ZAMÓWIENIE – w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną zamówienie złożone przez Klienta na towary lub usługi z oferty Folplast. W zamówieniu podać należy w szczególności: dane identyfikacyjne Klienta, dokładne określenie przedmiotu zamówienia oraz dokładne informacje umożliwiające prawidłowe wykonanie usługi, w szczególności w zakresie nadruków na foliach.
 5. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA – oświadczenie Folplast złożone w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną, w którym następuje ostateczne potwierdzenie ilości zamówionego towaru, jego ceny oraz termin realizacji zamówienia. Przyjęcie i potwierdzenie zamówienia jest warunkiem przystąpienia do jego realizacji.
 6. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY – niniejszy dokument, stanowiący regulamin obowiązujący przy składaniu zamówień w Folplast oraz określający wzajemne prawa i obowiązki Stron umowy. „Ogólne warunki sprzedaży” stanowią integralną część umowy.
 7. UMOWA – ustalenie istotnych warunków sprzedaży pomiędzy Stronami umowy, na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Folplast.
 8. DZIEŃ ROBOCZY – oznacza dzień powszedni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Art. 2 Zakres obowiązywania

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują w zakresie umów sprzedaży produktów określonych w Ofercie Handlowej, dostaw oraz wszelkich innych umów zawieranych pomiędzy Folplast występującej w charakterze sprzedawcy a jej Klientami.
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży nie obowiązują tylko w przypadku wyraźnego oświadczenia złożonego przez Folplast o ich nieobowiązywaniu w konkretnej umowie z Klientem. Oświadczenie złożone przez Folplast o nieobowiązywaniu Ogólnych Warunków Sprzedaży ma zastosowanie tylko w stosunku do konkretnej umowy i nie może mieć zastosowania do innych umów z danym kontrahentem, chyba że wyraźnie wynika to z danego oświadczenia.
 3. Folplast nie jest związany w żadnym zakresie ogólnymi warunkami umów, wzorcami umów czy regulaminami, które są stosowane przez Klientów, chyba że w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia wyraził zgodę na ich obowiązywanie.
 4. Z wyjątkiem wspólników Folplast, prokurentów i pełnomocników legitymujących się ważnym upoważnieniem, żaden z pracowników Folplast nie jest uprawiony do zmiany oraz ustalania odmiennych postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Art. 3 Oferty, zamówienia i zawarcie umowy

 1. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta, umowa zostaje zawarta tylko w razie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Folplast. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez zamawiającego wszystkich postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
 2. W przypadku ustalenia przez strony w poszczególnym zamówieniu postanowień wyłączających lub modyfikujących Ogólne Warunki Sprzedaży wygasają one z chwilą realizacji umowy i nie mają zastosowania do innych zamówień i umów pomiędzy Klientem a Folplast, o ile nie wynika to z wyraźnego oświadczenia Folplast.
 3. Przedmiotem umowy jest towar o parametrach wskazanych w karcie technicznej, obejmującej wartości charakterystyczne dla danego typu produktu. Przedmiotem reklamacji odnośnie do jakości towaru może być wyłącznie niezgodność wartości charakterystycznych towaru z wartościami wskazanymi w karcie technicznej.
 4. Odpowiedzi na zapytania ofertowe składane przez Klienta do Folplast ważne są przez 5 dni roboczych, licząc od daty ich wysłania przez Folplast, o ile w odpowiedzi nie zaznaczono inaczej.
 5. Klient składając po raz pierwszy zamówienie w Folplast zobowiązuje się wraz z zamówieniem dostarczyć poświadczone przez siebie aktualne kopie następujących dokumentów:
 6. – wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
  – decyzji w sprawie nadania NIP,
  – zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.
 7. Folplast może wstrzymać się z realizacją zamówienia/umowy w sytuacji, gdy Klient nie dostarczy wszystkich wymaganych w pkt. 5 powyżej dokumentów.
 8. Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej, mailem lub faxem.
 9. Termin realizacji składanych zamówień jest każdorazowo ustalany przez Folplast w trakcie przyjęcia zamówienia do realizacji. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku zamówień niestandardowych ilości lub braku dostępności surowców oraz półproduktów koniecznych do wykonania finalnego produktu. Warunki oraz termin realizacji winny być każdorazowo potwierdzone przez firmę Folplast, aby były obowiązujące.
 10. Termin realizacji zamówień obejmujących usługę nadruku może ulec wydłużeniu jeśli Klient nie potwierdzi finalnego projektu nadruku do 14 dni przed potwierdzonym terminem dostawy, a w przypadku współpracy w oparciu o przedpłatę, nie dokona jej na 10 dni przed potwierdzonym terminem dostawy.
 11. W przypadku zamówienia usługi nadruku, Klient zobowiązany jest dostarczyć wzór graficzny zapisany w programie graficznym umożliwiający jego swobodny odczyt (najbardziej pożądaną formą pliku jest plik z rozszerzeniem .ai). Usługa opracowania przez Folplast materiałów dostarczonych przez Klienta jest dodatkowo płatna.
 12. W przypadku rezygnacji z zamówienia przyjętego do realizacji Folplast uprawniony jest do dochodzenia wszelkich kosztów związanych z jego realizacją.
 13. W zakresie zamówień związanych z wykonaniem nadruku Folplast zastrzega, że kolory nadruków mogą być jedynie zbliżone do wzorników stosowanych przy druku na foliach. Różnica w kolorze nadruku w stosunku do wzornika nie stanowi wady i nie podlega reklamacji. Dopuszczalna tolerancja raportu – powtórzenia nadruku – wynosi  +/- 1% wielkości raportu, chyba że umowa z klientem stanowi inaczej.

 14. Klient zobowiązany jest do:
 • bieżącego aktualizowania wpisu (odpisu) z właściwego rejestru w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • bieżącego aktualizowania numeru REGON oraz decyzji o nadaniu numeru NIP,
 • niezwłocznego poinformowania na piśmie o każdym zdarzeniu (fakcie) mającym wpływ na sytuację finansową Klienta, w tym w szczególności o jakimkolwiek zachwianiu płynności finansowej, czy wypłacalności Klienta, zagrożeniem upadłością lub likwidacją oraz gdy zostanie złożony jakikolwiek wniosek w postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym, dotyczącym Klienta w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Art. 4 Dostawa

 1. Dostawa towaru odbywa się pod wskazany adres na terytorium Europy na warunkach Incoterms 2010.
 2. Towar wydany lub wysłany Klientowi nie podlega zwrotom ani wymianie, z wyjątkiem przypadków określonych w artykule „Reklamacje”.
 3. W przypadku nieodebrania towaru przez Klienta w terminie umówionym, Folplast – o ile będzie to możliwe – dokona przechowania towaru na koszt i niebezpieczeństwo Klienta (ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą, kiedy zgodnie z umową Klient miał odebrać towar) lub Folplast uprawniony jest do odstąpienia od realizacji tego zamówienia bez wyznaczania Klientowi dodatkowego terminu do odbioru zamówionego towaru. Jednocześnie Folplast uprawiony jest do dochodzenia od Klienta kary umownej w wysokości 70% wartości brutto zamówionego przez Klienta towaru, a Klient zobowiązuje się do zapłaty tejże kary umownej na pierwsze pisemne żądanie Folplast. Niezależnie od kary umownej, o której mowa powyżej, Folplast ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 4. Odpowiedzialność odszkodowawcza Folplast z tytułu nienależytego wykonania umowy ograniczona zostaje do wysokości ceny towaru objętego zamówieniem. Folplast nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści, które mogą być następstwem nienależytego wykonania umowy.

Art. 5 Palety

 1. O ile strony nie umówiły się inaczej, Folplast prowadzi dla każdego Klienta dokumentację dotyczącą palet będących własnością Folplast, a które wydane zostały Klientowi. Dokumentacja ta zawiera informacje dotyczące ilości oraz rodzaju palet, które znajdują się w obrocie z każdym Klientem.
 2. Na prośbę Klienta Folplast wyda aktualny odpis dokumentacji, o której mowa w pkt 1.
 3. Zwrot palet musi zostać każdorazowo pokwitowany przez Klienta na dokumencie WZ Folplast, przy czym przy każdej dostawie towaru Klient jest zobowiązany zwrócić dokładnie taką samą ilość równowartościowych palet, jaką otrzymał wraz z dostawą.
 4. Przynajmniej raz w roku Klient zostanie jednorazowo obciążony wartością nie- zwróconych lub uszkodzonych palet.

Art. 6 Ceny

 1. Wszystkie podane przez Folplast ceny, w tym ceny opracowania nadruku i późniejszego druku, są cenami netto.
 2. Wszelkie ceny są wyrażone w złotych polskich, chyba że z zawartej umowy lub złożonej oferty wynika inna waluta.
 3. W przypadku nadzwyczajnego zwiększenie kosztów Folplast wynikających z podniesienia cen dostawców lub wahań kursu walut, Folplast jest uprawiony do odstąpienia od zawartej z Klientem umowy, o ile klient nie wyrazi zgody na zmianę ustalonych wcześniej cen.

Art. 7 Warunki płatności

 1. Płatności dokonywane będą na podstawie faktur VAT wystawionych przez Folplast po wydaniu towaru Klientowi i płatne na warunkach określonych poniżej, o ile Strony w umowie nie określą innych warunków płatności.
 2. warunkiem udzielenia Klientowi kredytu kupieckiego przez Folplast jest pozytywna decyzja firmy ubezpieczającej należności handlowe. Koszt związany z wydanie decyzji przez ubezpieczającego jest po stronie Folplast.
 3. Za termin zapłaty uznaje się wpływ środków na rachunek Folplast. Koszty związane z realizacją przelewu ponosi Klient.
 4. Klient składając zamówienie lub zawierając umowę zobowiązany jest podać dokładne dane potrzebne do wystawienia prawidłowej faktury VAT. Folplast nie ponosi odpowiedzialności za wystawienie faktury VAT zgodnej z przedstawionymi przez kontrahenta danymi.
 5. Folplast może uzależnić realizację Zamówienia od uprzedniej wpłaty zaliczki w określonej kwocie lub wyrażonej procentem wartości zamówienia.
 6. Folplast uprawiony jest do cofnięcia wszelkiego rodzaju przyznanych Klientowi przywilejów (rabatów, upustów, płatności z odroczonym terminem płatności, limitów kredytowych) oraz do wstrzymania się z wydaniem przedmiotu umowy, w tym kolejnej partii towaru, bez ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie umowy, w przypadku nie wywiązywania się przez Klienta z warunków finansowych określonych w umowie.
 7. Każdy dzień opóźnienia płatności spowoduje naliczenie przez Folplast odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych obowiązujących w dniu płatności.

Art. 8 Reklamacje

 1. Reklamacji podlega towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem lub przedstawioną kartą techniczną.
 2. Wady części towaru nie uprawniają do reklamowania całości dostawy.
 3. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zamówionego towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu jednak nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych pod względem ilościowym, a pod względem jakościowym w ciągu dwudziestu dni roboczych od dnia odbioru i w tym terminie musi zgłosić reklamację.
 4. W przypadku wad ukrytych należy zgłosić je Folplast niezwłocznie po ich wykryciu, nie później jednak niż po upływie okresu, w którym Folplast gwarantuje, że właściwości danego produktu nie ulegną zmianie.
 5. Zgłoszenie powinno nastąpić w formie elektronicznej poprzez zalogowanie się do platformy reklamacyjnej Folplast : http://46.238.101.141/pl-PL na indywidualnym koncie Klienta. Klient zobowiązany jest do podania towaru, którego reklamacja dotyczy, ilości, przyczyny reklamacji oraz proponowanego sposobu załatwienia sprawy. Partię reklamowanego towaru klient powinien odesłać wyłącznie po ustaleniu z Folplast sposobu i terminu wysyłki. Wysyłka reklamowanej partii towaru przez Klienta bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji oraz ustalenia sposobu i terminu wysyłki uprawnia Folplast do odmowy przyjęcia wysyłki.
 6. Po upływie terminów określonych w pkt. 3. niniejszego paragrafu, wygasają uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
 7. Folplast zobowiązana jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 21 dni od jej wpłynięcia. Folplast ponosi odpowiedzialność z tytułu zdarzeń określonych powyżej do wartości wadliwego zamówienia.
 8. Reklamacja nie zostanie uwzględniona w sytuacji, gdy:
  a) towar został zmieniony (przerobiony) przez Klienta lub osobę trzecią (np. dokonano nadruków, laminacji),
  b) zgłoszono ją po upływie terminów przewidzianych niniejszym paragrafem,
  c) jakość towaru odpowiada jakości określonej w przedstawionej karcie technicznej towaru,
  d) Klient korzystał z towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  e) Klient lub osoba trzecia w jakikolwiek sposób, niezgodnie z przeznaczeniem, ingerował fizycznie w towar.
 9. Zgłoszenie reklamacji nie przerywa biegu terminu płatności.
 10. Folplast nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji zgłoszonych przez osoby trzecie, w tym w szczególności podmioty na rzecz których Klienci dokonywali zakupu, ewentualnie, którym odsprzedali towary/usługi nabyte w Folplast.
 11. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przejmuje w całości Klient. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom (np. nadruk, laminacja) w przypadku, gdy Klient nabywa w Folplast czysty, oznakowany towar. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie będą akceptowane.
 12. Folplast ponosi odpowiedzialność jedynie do wysokości ceny towaru i tylko w stosunku do Klienta. Odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich, o ile nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy, jest wyłączona.
 13. Folplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w użytkowaniu folii z udziałem regranulatu PIR i PCR przez klienta. Jest  to  związane z brakiem powtarzalności surowca jakim jest regranulat, zarówno poprodukcyjny jak i pochodzący z rynku wtórnego, wobec czego Folplast nie gwarantuje stałości takich parametrów jak: współczynnik tarcia COF, termokurczliwość, zgrzewalność, wytrzymałość, a także wybarwienie, przejrzystość, zamglenie czy obecność wtrąceń we folii.

Art. 9 Szczególne zastrzeżenia

 1. Folplast zastrzega, iż z powodu uwarunkowań technicznych w dostarczonym towarze mogą wystąpić odstępstwa od wzorców. Dotyczy to szczególnie wybarwienia folii oraz kolorów nadruków.
 2. Folplast zastrzega sobie możliwość występowania odchyleń ilościowych w towarach zamówionych. Odchylenia te nie będą przekraczać 8% w stosunku do ilości zamówionych, jeżeli waga zamówienia nie przekracza 2000kg oraz 5% jeżeli waga zamówienia przekracza 2000kg.
 3. Na fakturach VAT wystawianych przez Folplast uwzględniane będą rzeczywiste ilości dostarczonego towaru.

Art. 10 Zastrzeżenie prawa własności

 1. Dostarczony towar pozostaje własnością Folplast aż do momentu zapłaty ceny w sposób ustalony w art. 7.
 2. Zastrzeżenie prawa własności na rzecz Folplast nie wyklucza praw Klienta do stosowania, przerabiania i zbywania dostarczonego towaru w ramach swoich zwykłych czynności handlowych. Klient nie może używać towaru jako jakiegokolwiek zabezpieczenia lub oddawać go w zastaw.
 3. Prawo własności Folplast nie wygasa, jeśli dostarczony towar używany będzie jako opakowanie lub zostanie zużyte jako materiał opakowany przerobiony. Folplast pozostanie właścicielem lub współwłaścicielem nowego towaru lub przerobionego opakowania.
 4. W związku z zastrzeżeniem własności, w przypadku nie uiszczenia zaległych zobowiązań przez Klienta, dokonuje on przelewu na Folplast wszelkich wierzytelności, jakie przysługiwać mu będą od osób trzecich w związku z dalszą sprzedażą folii (niezależnie od tego, czy zostaną sprzedane lub przetworzone jako folia innego rodzaju), do wysokości stanu zadłużenia.

Art. 11 Pozwolenie na eksport i import

 1. Dostarczone przez Folplast towary są przeznaczone do użytku i wykorzystania w kraju dostawy wskazanym przez Klienta. Ponowne eksportowanie towarów wskazanych w umowie – pojedynczo lub w formie zintegrowanej – podlega zasadniczo przepisom eksportowym Rzeczpospolitej Polskiej, ewentualnie innego uzgodnionego z Klientem kraju dostawy. Klient jest zobowiązany samodzielnie zasięgnąć informacji o odpowiednich przepisach związanych z eksportem towarów do krajów trzecich.

Art. 12 Prawa autorskie

 1. W sytuacji, gdy do wykonania umowy przez Folplast konieczne jest wykorzystanie praw autorskich lub praw własności przemysłowej (np. znaku towarowego, wzoru użytkowego) lub też praw pokrewnych, za zasady i kontrolę ich wykorzystania odpowiada wyłącznie Klient, który prawa te udostępnił Folplast w celu wykonania umowy. Jeżeli na skutek realizacji umowy przez Folplast naruszone zostaną prawa osób trzecich, Klient zwalnia Folplast od wszelkich roszczeń tych osób mogących wyniknąć z wykorzystania przy realizacji umowy praw autorskich, w tym praw własności przemysłowej, przysługujących osobom trzecim, a ewentualna odpowiedzialność z tego tytułu obciąża wyłącznie Klienta.
 2. Klient oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie lub własności przemysłowej (np. do wzoru użytkowego, znaku towarowego), które mają być wykorzystane w realizacji zamówienia. Na żądanie Folplast Klient wykaże, że posiada prawo do dysponowania prawami autorskimi, które mają być wykorzystane w realizacji zamówienia. W razie niewykazania tych praw przez Klienta, Folplast jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji bądź też do wstrzymania się z jego realizacją do czasu wykazania rzeczonych praw przez Klienta.

Art. 13 Poufność

 1. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których weszły w ramach współpracy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji ogólnie dostępnych lub informacji, które muszą zostać przez stronę ujawnione na wniosek właściwego organu państwowego.
 2. Zachowanie tajemnicy będzie przestrzegane przez strony także po zakończeniu obowiązywania umowy bez względu na przyczynę jej zakończenia.

Art. 14 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany, w tym uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej albo formy elektronicznej i zawarte muszą być przez umocowanych przedstawicieli stron.
 2. Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w sytuacji ewentualnych sporów mogących wyniknąć w wykonaniu umowy, w tym kwestii związanych z interpretacją postanowień umowy oraz ważnością jej postanowień.
 3. Ogólne Warunki Sprzedaży, stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy stronami i wchodzą w życie w dniu zawarcia umowy i obowiązują do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.
 4. Prawem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów mogących wyniknąć w wykonaniu umowy jest prawo polskie, a sądem właściwym do rozpoznania sporu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Folplast.
 5. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują od dnia 01.10.2017 r.
Data aktualizacji 06.09.2023